RoyPost   Mei 28, 2020   Nieuws   Reacties staat uit voor

Tijdelijke
NOW-regeling incl laatste aanpassingen

(update 27 mei 2020)

 

Het kabinet heeft de nieuwe NOW bekendgemaakt voor de subsidieperiode juni-juli-augustus. Met deze nieuwsbrief informeren wij je over de voorwaarden en aanvraagprocedure van deze regeling voor de tweede subsidieperiode.

Met het oog op het aflopen van het eerste subsidietijdvak per 31 mei 2020, heeft het kabinet besloten om de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) met drie maanden te verlengen (hierna NOW 2.0). Daarbij gelden wel afwijkende voorwaarden. Het doel van (NOW) is om het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Je kunt op grond van de NOW een subsidie krijgen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van je loonkosten.
De NOW is aangepast waardoor meer bedrijven er voor in aanmerking komen.
 
Let op! Je kunt de NOW voor de periode maart tot en met mei nog tot en met 
5 juni 2020 aanvragen.

Heb je vragen of hulp of ondersteuning nodig, neem dan contact met ons op.
Wij zijn er voor je! 

Roy Post 
De Rekenaar 
020-21 01 108

Gevolgen voor jou

Aanvragen voor de NOW 2.0 staan open voor zowel werkgevers die al een aanvraag voor het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep doen op de NOW 2.0. Je kunt de NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020 aanvragen voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus, mits je tenminste 20% omzetverlies verwacht. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Je krijgt een voorschot van 80%. De definitieve vaststelling kan worden aangevraagd vanaf 7 september 2020.
 

Omzetdaling en loonsom

In de NOW spelen twee begrippen een cruciale rol: de omzet en de loonsom.
Hoe groter de omzetdaling, hoe meer NOW je krijgt. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst je totale omzet uit 2019 door vier gedeeld. De omzetdaling wordt voor de NOW 2.0 vastgesteld over een 3-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Heb je ook NOW 1.0 aangevraagd, dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode die je hebt gekozen bij de NOW 1.0. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die je in het kader van de coronacrisis krijgt als omzet meetellen.
 
De referentiemaand voor de loonsomvoor de NOW 2.0 is maart 2020. Als jouw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) dat samen een concern vormt, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.
Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. De grondslag is het zogenoemde sociale verzekeringsloonper werknemer gemaximeerd op 
€ 9.538 per maand. Je wordt ook gecompenseerd voor het loon dat je doorbetaalt aan werknemers met een flexibele arbeidsomvang, zoals oproepkrachten. Betaal je hen niet of minder, dan wordt jouw subsidie uiteindelijk ook lager. Jouw werkgeverslasten worden bij de NOW 2.0 voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld. 

Aanpassing:
Geen loonsom in januari 2020
Als je in januari 2020 en november 2019 geen loon betaalde (0-loonsom) maar wel in maart t/m mei 2020, kom je mogelijk alsnog voor de NOW in aanmerking. Als je eerder een afwijzende beschikking hebt ontvangen, zal het UWV contact met je opnemen.
Deze methode van loonsombepaling wordt ook toegepast als je een onderneming hebt overgenomen en daardoor in januari geen representatieve loonsom hebt. Ook dan wordt de loonsom van maart als refertemaand gehanteerd, mits die loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari. 

Voorschot en definitieve vaststelling

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom van maart 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van die loonsom over maart 2020. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom – zoals gebruikt bij het voorschot – vergeleken met de loonsom van de 3-maandsperiode juni 2020 tot en met augustus 2020. 
Die loonsom kan lager zijn dan in de referentieperiode, omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loon hebben gekregen. Bij verlies aan werkgelegenheid, blijkend uit het verlies aan loonsom, wordt de subsidie lager vastgesteld en wordt het voorschot gedeeltelijk teruggevorderd. Bij de definitieve vaststelling zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet voor 150% – zoals bij NOW 1.0 – maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd.

Geen dividend en bonus
Een bedrijf of concern mag bij een beroep op de NOW 2.0 geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020. Dit moet je bij aanvang verklaren. Dergelijke handelingen mogen niet worden verricht over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Het gaat dus niet om dividend, bonussen en aandelen over 2019. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond.

Scholing
Voor de NOW 2.0 geldt voor jou een inspanningsverplichting om je werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Je kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds). 

Aanvraag en betaling
Het UWV voert de NOW 1.0 sinds 6 april 2020 uit en betaalt voorschotten uit. Je kunt nog tot en met 5 juni 2020 een aanvraag voor de NOW 1.0 indienen. De aanvraag voor de NOW 2.0 kan je indienen vanaf 6 juli a.s. met een formulier dat het UWV via www.uwv.nl  beschikbaar stelt. Daarbij moet je de procentuele verwachte omzetdaling vermelden, het loonheffingennummer en de aaneengesloten 3-maandsperiode waarover je de omzetdaling verwacht. En ook het rekeningnummer waarop je betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit, te betalen in drie termijnen. 
 
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet je vaststelling van de subsidie aanvragen. Is er een accountantsverklaring vereist, dan is deze termijn 38 weken. Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Seizoensbedrijven
Om seizoensbedrijven en hun werknemers verder tegemoet te komen, is de NOW voor het eerste subsidietijdvak maart tot en met mei aangepast. De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart tot en met mei. Je hoeft dit niet aan te vragen, want de aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast als dit voordelig voor je uitpakt.
 
Als de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij de definitieve vaststelling. De loonsommen van april en mei worden gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hiermee gaat je totale subsidiebedrag omhoog. 

Dertiende maand
Als je in januari 2020 een dertiende maand hebt betaald, kan dat betekenen dat jouw loonsom over januari tot en met maart lager is. Hierdoor wordt de subsidie lager vastgesteld. Het UWV zal de extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsommen halen. 

Eerst bij definitieve vaststelling
De aanpassingen leiden alleen tot een hogere compensatie bij de definitieve subsidievaststelling. Je voorschot wordt dus niet aangepast. De aanvullende tegemoetkoming zal na afloop van de subsidieperiode, maar niet eerder dan september, tot een uitbetaling leiden.
De definitieve vaststelling van de eerste subsidieperiode (april, mei 2020) kan overigens worden aangevraagd vanaf 7 september 2020.

Startende onderneming of bedrijf overgenomen?
Bestond jouw onderneming nog niet op 1 januari 2019 of heb je een bedrijf overgenomen? Dan wordt de referentieperiode voor de omzet berekend door de hele kalendermaanden vanaf de eerste kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening in 2019 tot en met februari 2020 om te rekenen naar 3 maanden. Om gebruik te kunnen maken van de regeling voor startende bedrijven moet je jouw bedrijf overigens zijn gestart voor februari 2020, omdat er anders geen relevante refertemaand voor de omzet beschikbaar is.

Accountantsverklaring
Een accountantsverklaring is verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Ook bij een definitieve subsidie van meer dan € 125.000 is een accountantsverklaring vereist. 
 
Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden – bij het verzoek om de definitieve vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Ook deze kunnen wij voor je verzorgen. 

Meer weten?
Wil je meer weten? Wij helpen je graag bij de aanvraag voor de NOW en de aanvraag voor de definitieve vaststelling. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en de loonsom vaststellen.

Heb je hier behoefte aan kan je altijd contact met ons opnemen om de mogelijkheden in kaart te brengen.

Comments are closed.