RoyPost   Mei 28, 2020   Geen categorie, Nieuws   Reacties staat uit voor

Logo omgedraaid

Special ‘Maatregelen Coronavirus’ 

(update 15 april 2020)

De belangrijkste steunmaatregelen van de overheid met betrekking tot de coronacrisis zijn inmiddels opengesteld. Maar ook de eerste wijzigingen zijn inmiddels al weer doorgevoerd. Kortom, tijd om weer eens bij te ‘praten’ over de actuele stand van zaken.

De materie is complex en sommige maatregelen zullen ook op elkaar inwerken. Heb je vragen of hulp of ondersteuning nodig, neem dan contact met ons op.
Wij zijn er voor je! 

Roy Post
De Rekenaar
020-21 01 108

Hieronder een opsomming van de onderwerpen: 

 • Update van de NOW-regeling
 • Update TOGS-regeling / het Noodloket
 • Ook eenvoudiger en sneller bijzonder uitstel voor andere belastingen
 • Langer uitstel aanvragen ook versoepeld 
 • Geen melding betalingsonmacht meer nodig naast verzoek uitstel van betaling
 • Kan je de btw terugvragen bij annuleringen?
 • Deblokkeren g-rekening
 • Uitstel voor WBSO-mededeling 
 • Lagere premie BMKB-regeling
 • Breng duidelijk je liquiditeitsbehoefte in beeld!
 • Specifiek krediet voor innovatieve bedrijven
 • Verdere verruiming GO-regeling
 • Nieuwe extra garantieregeling voor leverancierskredieten op komst
 • Verlenging tijdelijke verhuur woonruimte tijdens coronacrisis 
 • Uitstel bij betalingsproblemen hypotheeklasten

 

Update van de NOW-regeling

De nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)’ is nu ruim een week opengesteld. De eerste aanvragen zijn ingediend en de eerste voorschotten worden al uitbetaald. Maar er zijn ook vragen over de toepassing van de regeling en inmiddels is de regeling ook al weer op diverse punten gewijzigd. Hierna daarom de belangrijkste zaken met betrekking tot deze steunmaatregel.

Indienen NOW-aanvraag 
De aanvraag dien je in met het NOW-formulier. De aanvraag kan slechts éénmaal worden ingediend. Voor de periode die je kiest, is er een keuze uit 3. Maar je kunt deze keuze later niet meer wijzigen. Kortom, kies bewust en zorgvuldig! Je hebt hierbij geen eHerkenning of andere authenticatie nodig, maar alleen een loonheffingennummer. Je dient voor elk loonheffingennummer een aparte aanvraag in. Een aanvraag met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 kan worden ingediend tot en met 31 mei 2020. Het is best een lastige opgave om het formulier goed in te vullen. Daarom is het ook mogelijk ons te machtigen om dit te regelen. Wil je deze volmacht ontvangen mail ons gerust. 
 
Latere eindafrekening
Als het UWV jouw NOW-aanvraag positief beoordeelt, krijgt je eerst een voorschot van 80% uitgekeerd. Daarna moet je binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW-subsidie is toegekend, de definitieve vaststelling van de compensatie aanvragen. Hiervoor is in de meeste gevallen een accountantsverklaring vereist. Het UWV heeft voor het beoordelen van deze aanvraag en de eindafrekening nu meer tijd gekregen, namelijk 52 weken in plaats van de eerder vastgestelde 22 weken. Bij de eindafrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling. Kortom, vraag bij de indiening niet te veel en niet te weinig. Schat zo zuiver mogelijk. 
 
DGA-loon en NOW-aanvraag
De NOW-regeling neemt het loon voor de sociale verzekeringen uit tegenwoordige dienstbetrekking (SV-loon) als uitgangspunt voor het bepalen van de loonsom. Ben je directeur- grootaandeelhouder (dga) van jouw bv, dan is het de vraag of je loon bij de NOW-aanvraag moet worden meegeteld voor de loonsom. 
Jouw (dga-)loon telt slechts mee als je verplicht verzekerd bent voor de sociale werknemersverzekeringswetten in Nederland. Je loon zal daarom vaak niet meetellen. Je bent immers meestal niet verplicht verzekerd voor deze wetten. Het loon van vrijwillig verzekerden voor de genoemde wetten telt ook niet mee. Een vrijwillige verzekering voor dga in de zin van de Ziektewet heeft voor jou geen zin, omdat je bv bij ziekte verplicht is om jouw loon door te betalen3. Aanpassen verschuldigde belasting 2020

Veel ondernemers hebben een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting 2020 ontvangen, waardoor nu maandelijks een bedrag betaald moet worden aan de fiscus.

Het maandelijks verschuldigde bedrag is gebaseerd op de geschatte winst voor 2020.
Indien jouw onderneming door de gevolgen van het virus minder winst verwacht over 2020, kunnen wij de voorlopige aanslag voor je verminderen.

Je hoeft daardoor maandelijks een lager bedrag te betalen, wat de liquiditeitspositie ten goede komt. Laat ons vooral weten of wij dit voor jou in orde kunnen maken!

Bovenstaande maatregelen kunnen je helpen om jouw liquiditeitspositie te verbeteren.

Wij helpen graag met het voorbereiden en indienen van één of meerdere bovengenoemde verzoeken. Aarzel niet om hierover contact met ons op te nemen!

 


Update TOGS-regeling / het Noodloket

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS, of kortweg: het Noodloket) staat open voor ondernemers die getroffen zijn door de beperkende Coronamaatregelen. Aan de hand van de codes voor de standaardbedrijfsindeling (SBI-codes) is een lijst met kwalificerende sectoren samengesteld. Daarbij lag de focus oorspronkelijk op ondernemers met omvangrijke vaste lasten die veroorzaakt werden door een fysieke vestiging of door fysieke productiemiddelen die los staan van de eigen woning en die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering.
Daardoor vielen veel ondernemers buiten de boot voor deze regeling. Inmiddels is de toegang tot de regeling verder uitgebreid.

TOGS-regeling voor nog meer ondernemers toegankelijk
Deze lijst met ondernemers is opnieuw uitgebreid. Naast de non-foodsector met ondernemers zoals winkeliers, komen nu ook (onder meer) kleine MKB-winkeliers in de food, de dienstverlening zoals taxibedrijven en praktijken voor tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen voor de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 in aanmerking. Maar ook zeil- en surfscholen en uitzendbureaus kunnen in beginsel gebruikmaken van de TOGS-regeling/ het Noodloket. Check de lijst om te kijken of jouw bedrijf nu wel kwalificeert voor deze tegemoetkoming.

TOGS ook uitgebreid voor ondernemers met bedrijf aan huis
De TOGS-regeling/het Noodloket richtte zich oorspronkelijk op ondernemers met omvangrijke vaste lasten, die veroorzaakt worden door een fysieke vestiging of door fysieke productiemiddelen die los staan van de eigen woning en die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. Als jouw bedrijfsactiviteiten aan huis of vanuit huis werden verricht, dan werd je eerder nog uitgesloten van deze regeling. Maar daar is nu ook verandering gekomen. Je kunt ook een beroep op de TOGS-regeling/ het Noodloket doen als in of vanuit jouw woning significante bedrijvigheid plaatsvindt. Er geldt wel een extra voorwaarde. Je moet namelijk met een verklaring aannemelijk maken dat je bedrijfsactiviteiten een minimale omvang hebben. Een ondernemer met een fysieke inrichting buiten de eigen woning, heeft zo’n verklaring niet nodig. Door deze verruiming van de toegang tot de TOGS-regeling/ het Noodloket kan je bijvoorbeeld ook aanspraak maken op de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 als je een kapperszaak of schoonheidssalon aan huis hebt of een manege achter je woning. Ook rijschoolhouders die vanuit huis hun onderneming drijven kunnen nu voor de regeling in aanmerking komen.

TOGS – wat valt onder de vaste lasten? 
De TOGS-regeling/het Noodloket stelt als voorwaarde dat er in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten zijn. Maar waar bestaan deze vaste lasten nu eigenlijk uit? Wij hebben met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gebeld en ook zij hebben (nog) geen overzicht van lasten die wel en niet meetellen. Wel konden zij aangeven dat de geest van de regeling is dat het kosten moeten zijn die samenhangen met het pand, denk aan elektriciteit, water, huur en belastingen, zoals afvalstoffenheffingen of wellicht ook met vervoermiddelen. Andere lasten of lasten die niet aan de genoemde periode toe te rekenen zijn, zullen naar verwachting niet meetellen. 

 

Ook eenvoudiger en sneller bijzonder uitstel voor andere belastingen

De versoepelde procedure voor verzoeken om bijzonder uitstel voor drie maanden is uitgebreid naar andere belastingsoorten en heffingen. Naast voor de inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage ZW, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffing, kan je nu ook versoepeld bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor:

 • milieubelastingen (opslag duurzake energie (ODE), energie-, kolen- en afvalstoffenbelasting en belasting op leidingwater);
 • accijns (alcohol, tabak en minerale oliën);
 • verhuurderheffing;
 • assurantiebelasting;
 • kansspelbelasting;
 • verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. 


Je geeft voor elk van deze belastingen/heffingen afzonderlijk aan of je bijzonder uitstel van betaling wilt hebben wegens betalingsproblemen in verband met de coronacrisis.

Uitzondering
Dit geldt niet voor de vijf belastingen waarvoor het versoepelde uitstelbeleid eerst gold (inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage ZW, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting). Voor deze belastingen kan je in één keer tegelijk digitaal bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Heb je een aanslag van een van deze belastingen ontvangen, dan kan je voor alle vijf belastingen in één keer uitstel vragen. Je hoeft daarvoor dus niet eerst aanslagen voor alle vijf belastingen te hebben.

Langer uitstel aanvragen ook versoepeld

Heb jij  een belastingschuld lager dan € 20.000? In dat geval kan je langer dan 3 maanden uitstel aanvragen onder de versoepelde voorwaarden. Je moet wel bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat je omzetcijfers of je bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Is je belastingschuld hoger dan € 20.000? Dan moet je aan de Belastingdienst een verklaring van een derde deskundige, zoals een belastingadviseur, accountant of brancheorganisatie, overleggen om langer dan 3 maanden uitstel te kunnen krijgen. Deze kunnen wij natuurlijk voor je verzorgen. 


Geen melding betalingsonmacht meer nodig naast verzoek uitstel van betaling

Als je bijzonder uitstel van betaling aanvraagt voor de loonheffingen en/of omzetbelasting, moet je bij de Belastingdienst ook steeds een melding doen van betalingsonmacht. Dit om een beroep op je bestuurdersaansprakelijkheid te beperken. 
Sinds kort hoeft dit niet meer in het geval je als bestuurder bijzonder uitstel van betaling aanvraagt voor de loonheffingen en/of omzetbelasting voor je bv of andere rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling wegens het coronavirus wordt dan namelijk ook als melding betalingsonmacht aangemerkt voor verzoeken in de komende perioden. Dit geldt ook op het moment dat je bv pas op basis van de naheffingsaanslag om uitstel van betaling verzoekt. Jouw rechtspersoon moet dan vanzelfsprekend de loonheffingen en/of omzetbelasting niet kunnen betalen.

Kan je de btw terugvragen bij annuleringen?

Heeft je bedrijf met annuleringen te maken vanwege de beperkende maatregelen in het sociaal verkeer, denk aan sport- en andere evenementen? En heeft in dat geval de btw over de ticketverkoop al afgedragen? Dan heb je de volgende opties. Je betaalt het bedrag dat je klanten hebben betaald geheel of gedeeltelijk aan hen terug. Je kunt dan de btw over het terugbetaalde bedrag terugvragen. Betaal je niets terug aan je klanten? In dat geval moet je eerst vaststellen of de vergoeding een schadevergoeding is, of nog steeds een vergoeding voor het recht op een prestatie. 
Is het bedrag dat je klanten hebben betaald een schadevergoeding, dan is deze onbelast. Heb je in dit geval de btw al afgedragen, dan kan je de afgedragen btw terugvragen. Staat tegenover de vergoeding nog steeds een recht op een prestatie, dan kan je de eventueel al afgedragen btw niet terugvragen. Of de betaling als een schadevergoeding moet worden aangemerkt, is niet altijd eenvoudig te bepalen. Neem in geval van twijfel contact met ons op.
Deblokkeren g-rekening

Heb je een bedrijf dat personeel uitzendt, uitleent of detacheert en maak je gebruik van een g-rekening? Je kunt de Belastingdienst verzoeken om deze g-rekeningen te deblokkeren. Bij deblokkering geeft de Belastingdienst onder normale omstandigheden alleen het overschot vrij, maar aan ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis, zoals de bouwondernemers en de uitzendbranche, worden nu tijdelijk ook bedragen vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing en btw. 

Uitstel voor WBSO-mededeling 

Heb je in 2019 gebruikgemaakt van de WBSO? In dat geval zou je voor 1 april jl. het aantal gerealiseerde S&O-uren moeten hebben opgegeven aan de RVO via het eLoket. Dit geldt ook voor de eventueel gemaakte kosten en uitgaven als je bij de eerste aanvraag niet voor het forfait heeft gekozen. De gerealiseerde gegevens over 2019 moeten ook worden doorgegeven als je wel een S&O-verklaring heeft, maar geen of minder S&O-uren heeft gerealiseerd dan vermeld in die verklaring. Het niet opgeven van de S&O-gegevens leidt tot een boete. Als dat door de Coronacrisis niet is gelukt, dan kan dit alsnog tot en met 15 juni 2020. De mededeling wordt dan niet als te laat aangemerkt en er wordt geen boete opgelegd. 

WBSO- en NOW-regeling
De nieuwe NOW-regeling mag gecombineerd worden met de WBSO-regeling. Zo ontvang je vanuit de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten en met de WBSO een tegemoetkoming in de af te dragen loonheffing. 

 

Lagere premie BMKB-regeling
Je hebt een Mkb-bedrijf met een gezond toekomstperspectief maar is je bedrijf in liquiditeitsproblemen gekomen door de Coronacrisis? In dat geval kan je tijdelijk (tot 1 april 2021) onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Deze regeling is tijdelijk verder verruimd om financiering voor ondernemers toegankelijker te maken. De verruiming bestaat uit het verlagen van het premiepercentage van 3,9% naar 2%. Daarnaast wordt het budget verhoogd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard. Ook kunnen non-bancaire financiers zich nu accrediteren om hun klanten te financieren met een BMKB-krediet. 

 

Breng duidelijk je liquiditeitsbehoefte in beeld!

De precieze impact van de Coronacrisis is moeilijk in te schatten. Toch is het belangrijk en noodzakelijk dat je een realistische inschatting maakt van de liquiditeitsbehoefte. Wij kunnen je daar natuurlijk bij helpen.  Zo kunnen we samen de komende 6 tot 9 maanden de verwachte inkomsten en uitgaven op een rij zetten. Het is verstandig om dit vanuit meerdere scenario’s te doen, met als basis een worse case scenario, waarbij je rekening houdt met de beschikbare fiscaal-economische steunmaatregelen van de overheid en banken. Houd daarbij onder meer rekening met: 
 

 • de verwachte omzet terugval; 
 • de verwachte ontvangsten van debiteuren, waarbij de geldende betaaltermijn hier niet meer leidend is, omdat veel klanten zich in dezelfde situatie bevinden; 
 • de afbouw van variabele kosten (personeel/inkoop/brandstof etc.);
 • de doorlopende uitgaven voor vaste kosten (personeel/huisvesting etc.);
 • de verwachte uitgaven aan crediteuren rekening houdend met de afbouw van variabele kosten en de doorlopende uitgaven voor externe vaste kosten 
 •  uitstel/afstel van investeringen; 
 • uitstel van aflossingen en de rente op leningen;
 • de tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOW-regeling;
 • het uitstel van betaling voor de loon-, omzet-, vennootschaps- en inkomstenbelasting en overige belastingen/heffingen; 
 •  de tijdelijke ondersteuning inkomen zelfstandigen (TOZO) 
 •  ondersteuning uit de TOGS-regeling/ het Noodloket;
 • de verruiming BMKB-financiering en/of andere verruimde financieringsregeling;
 •  de overbruggingsfinanciering van banken (rekening courant/factoring) 

 
Het is noodzakelijk om de liquiditeitsontwikkeling op periodieke dag- c.q. weekbasis te monitoren, zodat je nieuwe knelpunten snel inzichtelijk heeft en ook daar op kunt anticiperen. 

Specifiek krediet voor innovatieve bedrijven

Ben je een start-up of scale-up of heb je een ander innovatief bedrijf en ben je getroffen door de coronacrisis? Dan komt er ook voor jouw bedrijf waarschijnlijk eind april een specifieke kredietmogelijkheid beschikbaar. Omdat je mogelijk vaak geen bankrelatie heeft, wordt de nieuwe kredietmogelijkheid verstrekt door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Het kabinet stelt € 100 miljoen ter beschikking voor deze kredietmogelijkheid.
Verdere verruiming GO-regeling

Ook het budget van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO-regeling) wordt verder verruimd van € 1,5 miljard naar € 10 miljard. Daarnaast is het garantiepercentage verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en naar 90% voor het MKB, mits zij getroffen zijn door de Coronacrisis.
 

Nieuwe extra garantieregeling voor leverancierskredieten op komst

Veel ondernemers in de detailhandel dreigen problemen te krijgen met de bevoorrading, omdat kredietverzekeraars hun kredietlimieten beëindigen of verlagen vanwege de Coronacrisis. Nieuwe aanvragen worden daarom vaak afgewezen. Daarom wordt er nu gewerkt aan een nieuwe garantieregeling voor leverancierskredieten. De nieuwe garantieregeling moet de kredietverzekeraars voldoende zekerheid bieden dat de kredieten worden terugbetaald. Het kabinet gaat daartoe de overeenkomsten van leveranciers voor naar schatting € 12 miljard herverzekeren. Als de garantieregeling klaar is, moet de Europese Commissie eerst toestemming geven voordat de regeling in werking kan treden. De regeling mag namelijk geen verboden staatssteun zijn. 

 

Verlenging tijdelijke verhuur woonruimte tijdens coronacrisis 

Je kunt woonruimte tijdelijk verhuren. Zelfstandige woonruimte mag je voor een periode van maximaal twee jaar verhuren en onzelfstandige woonruimte, zoals bij kamerverhuur, voor een periode van maximaal vijf jaar. Daar zijn strikte spelregels aan verbonden. Zo moet je maximaal drie maanden en minimaal één maand vóórdat de tijdelijke huurovereenkomst eindigt, de huurder hierover schriftelijk informeren. Stuur je deze schriftelijke kennisgeving niet of niet op tijd uit, dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst verlengd en omgezet naar een reguliere huurovereenkomst (met huur(prijs)bescherming) voor onbepaalde tijd.
 

Spoedmaatregel maakt verlenging mogelijk

Op dit moment is het niet mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen voor een korte periode, het is enkel mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen tot een contract voor onbepaalde tijd. Maar je kunt of wilt wellicht je pand niet voor onbepaalde tijd verhuren. Daarom kan de huidige wet voor jou de reden zijn om het contract op te zeggen. Voor de huurder is het nu moeilijk om een andere woning te vinden en voor jou is het nu ook een lastige tijd om een nieuwe huurder te vinden. 
Daarom is het spoedwetsvoorstel ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Tijdelijke huurcontracten kunnen straks voor een tijdelijke periode verlengd worden gedurende de Coronacrisis. Deze wet geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Je kunt deze huurcontracten eenmalig verlengen met maximaal drie maanden en tot uiterlijk 1 september 2020. Indien de Coronacrisis langer duurt, is het mogelijk om deze spoedmaatregel te verlengen. 

 

Uitstel bij betalingsproblemen hypotheeklasten

Hoewel de meeste steunmaatregelen zijn getroffen voor ondernemers en werkgevers, worden ook particulieren met betalingsproblemen hier endaar tegemoet gekomen. Heb je problemen met het tijdig betalen van de hypotheeklasten? Neem dan contact op met je bank. Banken hebben toegezegd om bij de concrete situatie passende oplossingen aan te bieden. Sommige grote banken bieden drie maanden uitstel aan als de betaalproblemen door de Coronacrisis worden veroorzaakt. Je hoeft dan ook geen (extra) kosten of vertragingsrente te betalen. Ook het gedeeltelijk betalen van hypotheeklasten behoort soms tot de mogelijkheden. Uiteraard moet je de achterstallige betalingen later wel inhalen.

 

Comments are closed.